Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Essä

Moderaterna förlorade makten i Stockholms stadshus och gick bakåt för tredje valet i rad. Ett återupprättat förtroende i huvudstaden är en nyckel både för partiet nationellt och för identiteten som liberalkonservativt parti, skriver Christofer Fjellner, gruppledare för M i Stockholm.

Moderaterna gjorde ett dåligt val i Stockholm. Vi har gått från att vara ett parti som är starkt överrepresenterat i huvudstaden, till att numera vara starkare i övriga landet. Men faktum är att Stockholm i kraft av sin storlek är avgörande för Moderaternas framgångar som parti. Framgång i Stockholm är också av betydelse för att Moderaterna ska behålla sitt dna som liberalkonservativt parti med hoppfullhet och framtidstro som adelsmärken. Den stora uppgiften för oss moderater i Stockholm, och för mig som gruppledare, är därför att se till att Moderaterna växer och vinna tillbaka huvudstaden till partiet.

Det finns gott om potentiella förklaringar till det dåliga valresultatet: Samarbetet med SD på nationell nivå – en överväldigande majoritet av stockholmarna tycker illa om partiet. En sakfrågeagenda som inte tilltalar de urbana väljarna och en svag lokal profil, kombinerat med att väljarna inte uppfattar sig kunna lita på oss i viktiga lokala frågor, som stadsbyggnadfrågor efter Nobelcentret och trafikfrågor efter samarbetet med Miljöpartiet.

Allt detta är förmodligen sant, till del och samtidigt. Men det är knappast hela förklaringen. För Moderaternas urbana huvudvärk gäller inte bara Stockholm, den gäller i princip alla större städer i landet. Moderaterna innehar bara posten som kommunstyrelsens ordförande i två av Sveriges tio största städer. Utvecklingen är särskilt problematisk i och med urbaniseringen som ökar storstädernas betydelse. I eftervalsanalysen konstaterar man: ”De 20 kommuner med flest antal invånare står för 40 procent av alla röster i Riksdagsvalet 2022. För 40 år sedan var andelen bara 30 procent.” Att vinna tillbaka storstäderna är en av de stora strategiska uppgifterna för hela Moderaterna och en förutsättning för att kunna växa och förbli ett statsbärande parti.

Generellt sett brukar storstäder i västvärlden vara röda. I London, Paris, Berlin, Rom och New York röstar medborgarna oftast vänster. Stockholm har dock avvikit från detta mönster. Stockholm har bytt majoritet i varje val sedan 1970-talet, med undantag för valet 2010. Och Moderaterna har historiskt alltid varit större i Stockholm än i övriga landet. I valet 2022 bröts den trenden. En möjlig slutsats är att stockholmarna har blivit mer lika invånarna i andra storstäder. Det kan finnas ett korn av sanning i det. Men jag tror den stora förklaringen står att finna hos oss själva i Moderaterna. 

Vi var mer moderna och urbana och mindre agrara.

Vi har skiljt oss från våra systerpartier i Europa, med vår unika legering av liberalism och konservatism. När jag i Europaparlamentet representerade Moderaterna i den breda högerns stora partigrupp, European Peoples Party, EPP, upplevde jag ganska ofta att vi var en udda fågel i sammanhanget. Till skillnad från andra högerpartier saknade vi moderater en bakåtblickande och ibland rent av reaktionär ådra – vi var mer moderna och urbana och mindre agrara. Och framför allt var vi alltid mer hoppfulla. Detta skiljer oss från till exempel tyska CDU och franska Les Républicains, men också från brittiska Conservatives. Jag tror att denna skillnad varit en av nycklarna till att vi historiskt har lyckats i Stockholm. Det är inte primärt stockholmarna som står ut i en europeisk jämförelse. Det är Moderaterna.

***

För skillnaden mellan stockholmarnas värderingar och övertygelser 2010, då Moderaterna gjorde ett historiskt starkt val, och 2022 då vi gjorde ett historiskt svagt val, är knappast tillräckligt stora för att förklara hela skillnaden i valresultaten. Och när man frågar stockholmarna själva, vilket Demoskop har gjort, visar det sig att ungefär hälften av storstadsväljarna identifierar sig som liberala eller konservativa. Vid valet 2022 var det lika många storstadsväljare som identifierade sig som konservativa som socialdemokrater. Över tid har andelen som betecknar sig som liberala legat ganska konstant, medan andelen konservativa ökat något. Samtidigt har andelen socialister och socialdemokrater minskat. Ett värderingsskifte eller någon röd våg, som kan förklara det förlorade väljarstödet, tycks alltså inte svepa in över Stockholm. Jag tror inte det är stockholmarna som har förändrats, utan det är vi moderater som har förändrats och kommit att uppfattas annorlunda.

Moderaterna i Stockholm saknar en tydlig och unik lokal identitet.

Moderaterna i Stockholm uppfattas numera sakna en tydlig och unik lokal identitet. Stockholmarna vet inte vad Moderaterna vill med staden, och vi är inte heller särskilt omtyckta. En knapp majoritet av stockholmarna har en negativ bild av oss. Vi har tappat stockholmarnas förtroende.

Parallellt med den lokala utvecklingen har partiet nationellt målat en mycket mörk bild av samtiden och framtiden. Uppmärksamheten har fästs vid hur vi vill att samhället inte ska utvecklas, snarare än vilka förhoppningar vi har på framtiden. Å ena sidan är det här helt naturligt, eftersom samhällsutvecklingen på många områden är mörk. Det finns allvarliga problem som hotar själva fundamenten i vårt samhälle. De problemen måste lösas med kraftfulla åtgärder. Å andra sidan tror jag stockholmarna förväntar sig mer av sina politiker än att man riktar in sig enbart på detta. För parallellt med denna bild finns en annan, minst lika sann, präglad av framgång och framtidstro, särskilt här i Stockholm. För Stockholm är på många sätt en global förebild med framgångsrika företag i internationell framkant på många områden. Och för många stockholmare går det väldigt bra. Berättelsen om detta och politiken för de människorna saknas i stycken.

När Moderaterna lokalt har saknat en egen profil har den nationella profilen blivit ännu mer dominerande. Det har skadat oss i Stockholm att hoppfullheten, tillförsikten och framtidstron saknats. Detta måste vi nu bidra till att ändra, i vårt lokala budskap och i partiet nationellt. 

***

Det är ett krävande arbete som ligger framför oss. Men det inger hopp att receptet för framtida segrar finns hos oss själva. Med utgångspunkt i vår egen historia och vårt eget arv vill jag bygga en lokal moderat identitet och politisk plattform – väljarna ska känna igen Moderaterna. Vi ska självklart kritisera vänsterstyret i staden när det är befogat. Men vi ska definieras mer av vad vi vill med Stockholm, än vad vi inte vill med Stockholm. Vi ska vara pragmatiska och alltid uppfattas stå på stockholmarnas sida och bedriva en politik som gör livet bättre för dem. Men pragmatik är inte populism, tvärtom. Det är att öppet erkänna och avväga målkonflikter – inte att förenkla dem eller förneka deras existens. 

Vi moderater ska sätta stockholmarnas behov, val och visioner före politikens.

Pragmatiken kan nog påstås knyta an till Moderaternas konservativa arv. Vi ska vara konsekventa och lösa de problem som stockholmarna upplever. Det är inte ett löfte om att politiken kan lösa alla problem. Men det är ett löfte om att politiken ska lösa de problem som bara politiken kan och därför måste lösa. 

Vi ska rida spärr mot Socialdemokraternas vilja att stöpa staden i socialdemokratisk form, och mot Sverigedemokraternas ambition att stöpa staden i sverigedemokratisk form. Vi moderater ska sätta stockholmarnas behov, val och visioner före politikens. Snarare än att drivas av en önskan att bygga den moderata staden vill jag att stockholmarna, var och en och tillsammans, ska förverkliga sina egna och gemensamma idéer om Stockholm. Vi tror på stockholmarnas förmåga och rätt att bestämma över sina egna liv, men kommer också att ställa krav på att de ska göra det.

Jag tror att det finns några områden där vi måste göra detta lokala moderata perspektiv särskilt tydligt:

Ordning och reda i Stockholms ekonomi. Vi ska behandla Stockholms stads ekonomi som vår egen, alltid hålla hårt i pengarna och stenhårt prioritera våra kärnuppgifter: skolan, äldreomsorgen och stöd till dem som behöver särskild hjälp. Detta för att det faktiskt inte är vår egen ekonomi. Det är stockholmarnas pengar och vi ska aldrig göra anspråk på mer av dem än vad som är absolut nödvändigt. Låg skatt är en fråga om egenmakten och därigenom självbestämmandet. Att ge stockholmarna möjlighet och råd att förverkliga sina egna drömmar, framför politiska partiers och tjänstemäns möjlighet att förverkliga sina, är en av Moderaternas viktigaste uppgifter.

En skola för kunskap. Vi ska vara Sveriges tydligaste röst för en skola präglad av kunskap, studiero och höga förväntningar. Det ska vara fler böcker och färre paddor. Skolan ska möjliggöra klassresor och vara en trygg plats för alla elever, även de som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Skolan ska erbjuda elever från studieovana hem tillräckliga kunskaper för att kunna forma sina egna liv och vara en del av samhällsgemenskapen. Skolans kvalitet, utbudet och valfriheten ska vara ett skäl för Stockholms barnfamiljer att stanna i Stockholm, och för andra att söka sig hit. 

Ett vackert Stockholm. Vi ska bedriva en stadsbyggnadspolitik som innebär att vi bygger för stockholmarna och inte för statistiken. Vi vill fortsätta bygga, men då en stad för framtiden och evigheten, inte för att maximera exploateringsintäkter i dag eller leverera lägenheter till något bostadspolitiskt mål. Det bästa sättet att göra det är att bygga mer av det stockholmarna efterfrågar, större lägenheter, radhus och ägda boenden. Och framför allt ska vi bygga på ett sätt som löser problem och motsättningar, inte skapar konflikt och motstånd. Vi ska värna Stockholms unika karaktär och skönhet. Staden ska fortsätta utvecklas och växa, men alltid med varsamhet och samförstånd med de som bor här.

Ett grönt och tillgängligt Stockholm. Stockholm ska vara grönt, snyggt och tryggt. Det enskilt viktigaste du som svensk kan göra för klimatet är att flytta till Stockholm. Här kan du inte bara leva ett gott liv utan även ett klimatsmart. Men att Stockholm är en ren stad ska inte bara synas i våra låga utsläpp utan även i en fin stadsmiljö. Stockholmarnas engagemang för vår miljö och vårt klimat är nog inte bara störst i landet utan förmodligen världen. Därför kan fokus i politiken knappast vara att tvinga de som redan försöker göra mycket att göra ännu mer. Vi ska snarare hjälpa och stötta de som anstränger sig och ska minska hela Stockholms utsläpp med hjälp av solceller på taken och bio-CCS vid bland annat Värtaverket. Och bilen har även fortsatt en plats i en grön stad, även om den snart måste gå på el. För trafikpolitiken ska utformas utifrån stockholmarnas behov och val, det är inte stockholmarna som ska anpassa sig till trafikpolitiken. Det innebär säkert fler bilfria platser, gator och torg men samtidigt att man ska kunna ta sig till alla delar av Stockholm även med bil.

***

Kort efter att jag valdes till gruppledare för Moderaterna i staden samlade jag tidigare moderata finansborgarråd. Jag frågade dem vad som är nyckeln till Stockholm. Deras svar var entydigt – var alltid på stockholmarnas sida. Mot vänsterstyren – och mot nationella beslut om det krävs.

Det är därför mitt löfte till stockholmarna – jag kommer alltid att vara på er sida.

Omslagsfoto: Fredrik Sandberg/TT