Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Pia Clerté: Så ser EU-valets kandidater på vapenfrågorna

DEBATT. Valet till Europaparlamentet närmar sig och för en stor grupp svenska väljare är vapenlagstiftningen central. Debattören och sportskytten Pia Clerté har skickat ut en enkät till partiernas tre toppkandidater och andra som förekommit i debatten. Här är sammanställningen av deras svar.

Sveriges legala vapenägare har de senaste åren fått erfara att en till synes något avlägsen instans som EU har ett ytterst konkret inflytande över deras tillvaro. Innan vapendirektivet reviderades 2017 hade de flesta av landets 620 000 vapenägare knappt ägnat EU en tanke i vapenlagstiftningssammanhang. Nu ligger EU:s vapendirektiv på bordet och vi väntar (i skrivande stund) på regeringens proposition som troligen kommer att innebära en kraftig överimplementering av direktivets text.

I EU-valet 26 maj är det av yttersta vikt att välja in representanter som kan värna legala vapenägares intressen och inte falla till föga för de förbudsivrande krafterna. Det är extra viktigt eftersom EU har för avsikt att revidera vapendirektivet redan nästa år. I Sverige är skytte och jakt en folkrörelse. En klok lagstiftning innebär en avvägning mellan frihet och behovet att reglera ur säkerhetssynpunkt. Det är orimligt att införa förbud i syfte att laga något som inte är trasigt, som när man riktar strängare regler mot laglydiga legala vapenägare. Då är det endast förbud för förbudets skull och fyller inget syfte.

Nio partier ställer upp 331 kandidater till 21 platser i Europaparlamentet. Hälften av de nuvarande Europaparlamentarikerna ställer upp för omval.

Så här röstade de olika svenska parlamentarikerna om vapendirektivet 2017:

Europaparlamentariker som röstade JA till Vapendirektivet

Soraya Post FI
Max Andersson MP
Bodil Valero MP
Linnéa Engström MP
Jakop Dalunde MP
Anna Maria Corazza Bildt M
Gunnar Hökmark M
Jytte Guteland S
Anna Hedh S
Olle Ludvigsson S
Jens Nilsson S
Marita Ulvskog S
Malin Björk V

Europaparlamentariker som röstade NEJ till Vapendirektivet

Fredrick Federley C
Jasenko Selimovic L
Lars Adaktusson KD
Peter Lundgren SD
Kristina Winberg SD

Politiker som frånvarade/ej röstade

Christofer Fjellner M
Cecilia Wikström L

Jag har skickat ut en snabb enkät med sex korta frågor till varje partis tre toppkandidater i EU-valet, samt till de kandidater som varit aktiva i media i debatten om jakt och vapen. I den senare gruppen inkluderas även kandidater för partier som inte representeras i Europaparlamentet i dag. De svar som inkommit redovisas i tur och ordning per parti, så att var och en kan bilda sig en uppfattning om var kandidaterna står i frågan. Inte alla kontaktade kandidater har valt att svara.

Partierna har sorterats utifrån antalet representanter som har svarat på enkäten, där partiet med flest svar hamnat högst upp. Har flera partier samma antal representanter som svarat har partierna placerats i bokstavsordning.

Vem du än tycker svarar närmast din egen övertygelse, eller om du tycker att andra frågor är viktigare än denna: utnyttja din medborgerliga rättighet att gå och rösta! Det är viktigt att våra EU-politiker representerar oss på ett bra sätt och detta är din chans att påverka. Gå och rösta den 26 maj!

Moderaterna

Tomas Tobé, Moderaternas kandidat nr 1

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Vapendirektivet har ännu inte införts i svensk lag. Därför kan vi inte säkert säga vad de slutgiltiga effekterna av direktivet blir här i Sverige, men den rödgröna regeringens lagrådsremiss innebär en överimplementering. Moderaterna har varit tydliga med att vi kommer säga nej till regler som i onödan försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, i min tidigare roll som rättspolitisk talesperson för Moderaterna har jag drivit på för att det inte ska läggas ytterligare restriktioner på Sveriges lagliga vapenägare. Som Europaparlamentariker kommer jag fortsätta arbeta för att laglydiga jägare och sportskyttar inte ska drabbas av onödigt krångliga regler. Här är ett exempel på ett inlägg i debatten.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Viss gränsöverskridande reglering behövs, men den ska lösa rätt problem. Det är terrorism och organiserad brottslighet som ska bekämpas med tuffa gemensamma EU-regler, inte svenska jägare och sportskyttar. Det är viktigt att vi i Sverige kan utforma ett system som passar för oss och där vi kan värna våra laglydiga jägare och sportskyttar.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Moderaterna försvarar det svenska självbestämmandet över jakten. Beslut om jakt ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Moderaterna vill bland annat förenkla förvaring av vapen på annan plats än där man bor och förbättra möjligheterna till en utökad vapengarderob. Vi vill att Sverige ska erkänna det europeiska vapenpasset. I den gemensamma M-KD-budgeten, som antogs av riksdagen i höstas, gjorde vi en särskild satsning på att minska handläggningstiderna för vapenlicenser hos polisen.

Jessica Polfjärd, Moderaternas kandidat nr 2

Inget svar.

Jörgen Warborn, Moderaternas kandidat nr 3

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Eftersom regeringen ännu inte lagt ett färdigt förslag på riksdagens bord, och vapendirektivet ännu inte införlivats i svensk lag, är det svårt att med säkerhet säga vad de slutgiltiga effekterna blir här i Sverige. Det ska dock understrykas att den rödgröna regeringens lagrådsremiss innebär en övertolkning av EU-direktivet. Moderaterna har varit tydliga med att vi kommer säga nej till regler som i onödan försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, jag har skrivit ett antal artiklar om detta, bland annat i Jakt & Jägare, Svensk Jakt och Jaktjournalen, men även i mina lokaltidningar i Västsverige. Jag och Moderaterna kommer fortsätta arbeta för att laglydiga jägare och sportskyttar inte ska drabbas av onödigt krångliga regler. Vi kommer inte ställa oss bakom en överimplementering av vapendirektivet, och den linjen kommer jag och andra moderater stå fast vid.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

I grunden tycker jag att vapenlagstiftning är en nationell angelägenhet som ska beslutas om i varje EU-land. De kulturella kontexterna och förutsättningarna totalt sett skiljer sig så pass mycket åt. Vad som däremot kan behövas på EU-nivå är regler för in- och utförsel av vapen över gränserna, så att det är lätt att göra rätt för jägare och sportskyttar som ska jaga eller tävla i andra länder. Viss gränsöverskridande reglering behövs också för att förebygga grov brottslighet, men reglerna ska inte vara mer långtgående än nödvändigt och ska heller inte utformas alltför detaljerat. Sverige måste få möjligheten att utforma ett system som är väl avvägt för oss, där vi kan värna våra jägare och sportskyttar.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Jaktpolitiken ska vara svensk och inte regleras i Bryssel. Vi har alldeles för olika förutsättningar och kultur i de olika EU-länderna för att vi ska kunna komma överens om en gemensam politik som värnar den viltförvaltning vi vill ha i Sverige. Hade makten över jaktpolitiken släppts iväg till EU, så hade försämringar för svenska jägare kommit som ett brev på posten. Därför vill jag och Moderaterna behålla bestämmanderätten här hemma. Beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Moderaterna vill bland annat förenkla förvaring av vapen på annan plats än där man bor och förbättra möjligheterna till en utökad vapengarderob. Vi vill att Sverige ska erkänna det europeiska vapenpasset. I den gemensamma M/KD-budgeten, som antogs av riksdagen i höstas, gjorde vi en särskild satsning på att minska handläggningstiderna för vapenlicenser hos polisen eftersom det i dag finns en oacceptabelt stor variation i handläggningstider inom polisen. Vi har därför föreslagit förenklade rutiner med elektroniskt utbyte av uppgifter mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten.

Micaela Löwenhöök, Moderaternas kandidat nr 6

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag är jägare.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Enligt min mening har EU:s vapendirektiv hämmande effekter på jakt och sportskytte då det försvårar på flera sätt. Bland annat verkar direktivet göra det svårare att transportera vapen utomlands, licensförfarandet blir krångligare och fler vapensorter blir ”olagliga”. Det blir helt enkelt krångligare för dem som har vapnet som en hobby eller till sin idrott.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja. Jag har skrivit debattartiklar, krönikor och bedrivit personvalskampanj på temat.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

På nationell nivå, så nära dem som berörs av dem som möjligt. Detta främst med anledning av att Sverige har ett bra system sedan tidigare kopplat mot vapensäkerhet.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

På nationell eller regional nivå. Frågor om jakt och viltförvaltning ska beslutas så nära dem som berörs som möjligt. För mig är det självklart att försvara den svenska jakten och jag kommer driva denna linje vid varje tillfälle som ges och bekämpa eventuella förslag som skulle begränsa jakten.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Jag vill att regeringen ser över om gör om den övertolkning som gjorts av EU:s vapendirektiv, om inte direktivet kan slopas i sin helhet.

Moderaterna har i budgeten för 2019 drivit igenom extra medel för att snabba på polisens licenshantering. Dessutom vill vi skapa bättre förutsättningar för att inneha fler vapen, införa ett smidigare regelverk för att kunna förvara vapnen utanför bostaden och vi vill erkänna det europeiska vapenpasset.

Lynn Thulin, Moderaternas kandidat nr 12

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Ja.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Det mest förödande är att myndigheter överimplementerar och politiker nu, helt utan anledning och reson, går in och begränsar och detaljreglerar sådant som föreningslivet och civilsamhället är fullt kapabla att sköta redan, på ett alldeles utmärkt sätt. En särskild konsekvens jag vill lyfta är att man ger sig på utformning och utveckling av vapen, till exempel sådant som kan göra vapen mer flexibla och lätthanterbara också för oss med någon form av funktionsnedsättning som begränsar styrka och rörlighet. Till exempel möjligheten att anpassa ett och samma vapen i längd och vikbarhet. Gamla tunga gevär med träkolv passar inte alla. Det har blivit en orimlig ammunitions- och utseendefixering i vapendebatten. Politiker och tjänstemän har sett för mycket på amerikanska actionfilmer. Det leder till verklighetsfrånvända förslag.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, via sociala medier främst samt stark pådrivare internt inom M

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Nationell nivå. Illegala vapen kommer ändå knappast att frivilligt förtullas. Dessa kommer man åt med andra medel än detaljreglering av det civila skyttet.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Nationell såklart. Inte en EU-fråga alls. Knappt ens en statlig fråga, utan en fråga för föreningar och markägare.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Alla tillstånd ska ske av föreningar och länsstyrelser stämplar pappret. Det är dags att återupprätta civilsamhällets roll i människors vardag.

Adam Rydstedt, Moderaternas kandidat nummer 19

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag är själv inte jägare, men håller på att ta jägarexamen. Kommer från en familj där jakt och skytte är en naturlig del i vår fritid därför är dessa frågor viktig för mig.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Omfattade konsekvenser för sportskyttar och jägare. Det kommer att bli svårare att transportera vapen, mer regelkrångel och byråkrati när det kommer till licenssökande. Ökade utgifter som i slutändan kommer att betalas av dem som drabbas av hårdare regleringar.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, jag har varit aktiv både på sociala medier och inom traditionell media. Arbetade även med frågan när jag jobbade i Europaparlamentet.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

De ska stiftas nära dem som berörs. Jag anser att lagstiftningen ska beslutas av Sveriges riksdag och inte av EU. Därför att det är så många olika vapenkulturer i Europa och få ihop en lagstiftning som passar alla är en omöjlighet.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

De ska beslutas på nationell nivå. EU ska inte hantera vad för djur vi har i våra skogar. Vi ska kunna reglera själva hur många vargar och skarvar som finns i Sverige.  

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Jag vill att lagen ska formas tillsammans med våra jägare och sportskyttar så lagen är positiv för dem som är verksamma i området och hård mot dem som har illegala vapen. Vi har över 600 000 experter på området i Sverige – lyssna på dem så får vi en god lagstiftning.

Henrik Sundström, Moderaternas kandidat nummer 25

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jägare.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Om regeringen gör som den har aviserat kommer det att bli mycket svårare för jägare och sportskyttar att ha vissa vapen, det kommer att krångla till allt pappersarbete och göra det omöjligt att delta i vissa tävlingar utanför Sverige. Det kommer helt enkelt bli svårare att vara jägare eller sportskytt. Det är en skam att man använder sig av den här typen av direktiv för att ge sig på legala vapenägare.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Inte tillräckligt. Men jag är övertygad om att det fortfarande går att göra något åt detta. Riksdagen har ännu inte röstat igenom den svenska implementeringen och jag tänker vara en stark röst som står upp för att det endast ska vara EU:s minimikrav som införs. Jag kommer också att vara en vakthund när EU-kommissionen kommer med nästa förslag till vapendirektiv.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Vapenlagar som är till för att stoppa handel med illegala vapen, illegal ammunition och som kan spåra illegala vapen är jag helt för på europeisk nivå. Vi har utländska militära vapen och granater i händerna på kriminella i vårt land. Lagar som hjälper polisen och tullen inom dessa områden är jag helt för på europeisk nivå. Däremot när det kommer till hanteringen av lagliga vapen ser jag ingen anledning till att det skulle finnas några fördelar med att ha europeisk lagstiftning.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Jakt ska behandlas på nationell nivå då det inte finns någon anledning till att EU ska vara involverad. Vår natur, vår fauna och flora är vårt ansvar. Här är jägarna de som bäst känner den svenska naturen och vad som behöver göras för att våra ekosystem ska vara i balans. Vi har seriösa jägare i Sverige och våra regler fungerar väl i dag.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Det finns ingen anledning att göra det så svårt som det är i dag för sportskyttar. Det finns inga skäl till att de ska få sina licenser upphävda för att de inte är tillräckligt aktiva, till exempel. Tillsynsansvaret för skjutbanor ska lyftas bort från polisen. Ljuddämpare ska vara licensfria.

Centerpartiet

Fredrick Federley, Centerpartiets kandidat nr 1

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag har jägarexamen.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Tyvärr bidrog den senaste revideringen av vapendirektivet mest till att göra livet mer komplicerat för laglydiga vapenägare snarare än att göra det svårare för den organiserade brottsligheten. Därför röstade Centerpartiet nej till dessa revideringar och om regeringen lägger fram det förslag som tidigare har varit aktuellt kommer vi att rösta nej till det. Legala vapen används sällan för brott. Därför ska jägares och sportskyttars vapenanvändning värnas, bland annat genom smidigare och snabbare tillståndsgivning.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Jag och Centerpartiet har gjort vad vi kunnat för att se till att förslaget till nytt vapendirektiv på EU-nivå skulle bli så lite dåligt som möjligt. Tyvärr blev det inte så och vi röstade nej till det både i riksdagen och i EU-parlamentet. Nu arbetar vi i Centerpartiet vidare med att se till att den svenska implementeringen blir så lite dålig som möjligt. Jag och mina kollegor Daniel och Jonny gör vad vi kan i frågan. Mer kan läsas här: https://svenskjakt.se/opinion/debatt/c-vi-kampar-for-jagare-och-sportskyttar/

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

För att hindra illegal spridning och hantering av vapen, men också för att underlätta för jägare och sportskyttar att lagligt resa och handla med sina vapen i Europa behövs ett delvis gemensamt regelverk inom EU och skärpta regler mot vapenbrott. Det är viktigt att regelverken utformas så att man skiljer på legal och illegal vapenhantering.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Centerpartiet vill att beslut kring jaktfrågor ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. Därför verkar vi för att jaktfrågor ska beslutas nationellt, och inom nationen regionalt. Genom lokalt inflytande och en regional inventering/förvaltning kan politiken anpassas till de verkliga förhållanden som råder runtom i landet.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Jägares och sportskyttars vapenanvändning ska värnas, bland annat genom smidigare och snabbare tillståndsgivning. Det bör vara lättare att förvara sina vapen hos någon annan, exempelvis hos någon man jagar tillsammans med. Vi vill också se över möjligheten att införa vapenbyteslicenser för att underlätta för den som vill byta till ett annat vapen inom samma vapenklass. Centerpartiet vill också inrätta en Viltmyndighet som skulle kunna ta över vissa delar av Polismyndighetens och Naturvårdsverkets tillståndsgivning.

Abir Al-Sahlani, Centerpartiets kandidat nr 2

Inget svar.

Emma Wiesner, Centerpartiets kandidat nr 3

Inget svar.

Helena Vilhelmsson, Centerpartiets kandidat nr 13

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag är jägare.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

En besvärande effekt på grund av regeringens överimplementering. Klassning av vapen/vapenmagasin, krav på att söka om vapenlicenser med mera leder till problem både för sportskyttar och jägare – trots att Sverige redan har ett regelverk som kan tillgodose de krav som vapen direktivet ställer. Det leder endast till mer krångel/ökade kostnader för utövarna. Som till exempel femårslicenser på flerskotts-enhandsvapen, det finns sätt att kontrollera innehavarens fortsatta skötsamhet utan en helt ny licensprövning. Och har man ett vapen med godkänd licens och vill byta det mot ett annat i samma klass, grupp eller kaliber ska man inte behöva söka om licensen!

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Jag har skrivit artiklar och gjort inlägg på sociala medier med mera. I min roll som riksdagsledamot har jag träffat intresseorganisationer för att lyssna på fakta och kritik.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Både och: gemensamma minimilagar för att förhindra illegal handel med vapen, men detaljer och tillsyn/granskning, former för licenser/kontroller med mera bör ligga på nationell nivå.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

På nationell nivå. Ett parlament med ledamöter som inte har en aning om hur förutsättningarna för viltet är i Sverige kan inte bestämma över detsamma. Förutsättningar för viltstammar/arter är annorlunda i varje enskild biotop, i alla delar av Europa. Samma här, minimiregler kan möjligen bestämmas på Europeisk nivå men förvaltningen och regler för densamma ska beslutas nationellt.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Ta bort all licenshantering från polisen och lägg detta på en viltvårdsmyndighet, som hanterar även målskyttevapen och samling. Polisen har kompetens att bedöma den enskilde sökandes laglydighet/skötsamhet, men inget annat.

Kristdemokraterna

Sara Skyttedal, Kristdemokraternas kandidat nr 1

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag önskar att jag redan nu hade licens/skyttekort för både jakt och sportskytte. Som ni vet tar dock detta mycket tid i anspråk, tid som jag för närvarande inte har. Att jag i framtiden kommer inneha en licens råder det dock inget tvivel om.  

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Direktivet innebär att en hel del vapen flyttas till det som kallas kategori A, vilket innebär civilt förbud. I fortsättningen blir det därför brottsligt att använda dessa vapen om de har en magasinskapacitet på över 20 skott för pistol och 10 skott för gevär. Detta kan komma att drabba sportskyttar och jägare. Direktivet innehåller emellertid en brasklapp om att medlemsstaterna kan göra undantag från reglerna, exempelvis för aktiva sportskyttar.

Den viktigaste frågan är således hur Sveriges regering implementerar direktivet. Kristdemokraterna vill naturligtvis att sportskyttar och jägare blir undantagna dessa regler och vi vill se en minimiimplementering. Den vägen verkar regeringen inte vilja gå. Utredningen om implementering skulle ha inneburit otroligt hårda restriktioner för svenska vapenägare, men lagrådsremissen var bättre för framför allt jägare. Dock har vi fortfarande inte sett regeringen lämna en proposition, trots att den i skrivande stund skulle ha kommit för över en månad sedan.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja! Under EU-valrörelsen har jag vid ett flertal tillfällen nämnt vapendirektivet som ett exempel på det sämsta beslutet som EU-parlamentet fattat under föregående mandatperiod. Jag är stolt över mina partikollegor i riksdagen som arbetat väldigt hårt för att implementeringen ska bli så bra som möjligt, med rejäla undantag.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Nationell nivå. Varje medlemsland måste bära huvudansvaret för sin egen vapenlagstiftning. Det är en principfråga. EU fyller ingen funktion för vapenlagstiftning. Varje land har sin egen kultur och sin egen problematik med vapen, därför är det ändamålsenligt att länderna själva beslutar i dessa frågor. Det kan dock finnas områden där EU-lagstiftning fyller en funktion, exempelvis kring gränsöverskridande vapensmuggling och gemensamma regler för hur legala vapen får transporteras, som EU:s vapenpass, som vi tycker att Sverige ska ratificera så att fler från andra länder kan besöka Sverige för jakt och skyttetävlingar.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Nationell nivå. Varje medlemsland måste kunna reglera sin egen jaktpolitik. Kristdemokraterna är av denna anledning kritiska till art- och habitatdirektivet som ålägger medlemsländerna bevarandearbete rörande vissa bestämda arter, exempelvis vargen. Direktivet är utformat på ett alldeles för stelbent sätt. En lista från 1992 kan inte styra vilka arter som ska och inte ska få skydd. Sverige bör självt kunna hantera frågan om skyddsjakt på varg. Det samma gäller skarven, som på motsvarande sätt regleras via en statisk lista i EU:s fågeldirektiv.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Vi vill se ganska stora förändringar i den svenska vapenlagstiftningen. Till exempel vill vi ta bort licenshanteringen från polisen. Vi vill att den ska skötas av en jakt- och viltvårdsmyndighet. Vi vill också utöka vapengarderoben och licensbefria ljuddämpare samt slopa femårslicenserna.

David Lega, Kristdemokraternas kandidat nr 2

Inget svar.

Liza-Maria Norlin, Kristdemokraternas kandidat nr 3

Inget svar.

Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraternas kandidat nr 23

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jägare.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Omklassning av vissa vapen till klass A innebär att vissa sportskyttar kan lägga ner sina karriärer. Att licensbelägga vissa magasin gör det problematiskt bland annat om du skulle tappa ditt magasin. Förlorar du då licensen eftersom du har varit oaktsam med licenspliktig del? Varför ska vi ha tidsbegränsade licenser då vi som vapenlicensinnehavare kollas mot flera register varje dygn? Vi har i grunden en strängare kontroll i dag.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, med interpellationsdebatt med statsrådet Damberg. Jag har ställt en fråga till statsminister Löfven. Jag har haft flera debattartiklar och uttalanden i olika tidningar, både jaktpress och dagstidningar. Jag har haft debatt i P4 Värmland. Jag har använt sociala medier för att visa på orimligheterna i implementeringen.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Vapenlagar faller under nationell kompetens. Vi har olika syn på i synnerhet jakt i Europas länder. Därför måste varje land få agera efter egna förhållanden.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Se fråga 4.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

För det första att inte vapendirektivet överimplementeras. Lättnader när det gäller ljuddämpare. Har du redan licens för ett kulvapen skall du kunna köpa ljuddämpare till det aktuella vapnet utan att behöva söka ytterligare för det. En ljuddämpare är ju i grunden ofarlig, såvida du inte använder den att som tillhygge för att slå någon i huvudet… Licenshanteringen skall föras över till den jakt- & viltvårdsmyndighet som vi vill inrätta.

Miljöpartiet

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiets kandidat nr 1

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej. Men jag har varit med på väldigt mycket jakt, mest älg, under hela min uppväxt. Suttit med på pass, kommit med fika, tagit hand om kött.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Ja! Vapendirektivet sätter miniminivån för vapenlagar inom EU. Det reviderades 2017 vilket innebar krav på förändringar i svensk vapenlagstiftning, till exempel högre krav på märkning och registrering, nya regler kring vapenmäklare, tidsbegränsade licenser för vissa skjutvapen och att löstagbara magasin av en viss storlek regleras.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Nej. Jag har däremot följt debatten.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Nej och ja. Det finns vissa (flertalet) beslut som vi miljöpartister inte menar är frågor som ska beslutas om på EU-nivå. Beslut ska tas så nära människor som möjligt. Det finns ett gemensamt EU-regelverk sedan 1991 vars minimikrav säkerställer en rimlig nivå på vapenlagstiftningen i hela EU, vilket harmoniserar medlemsländernas regelverk. Det finns en viss flexibilitet i direktivet som gör att den nationella lagstiftningen kan anpassas efter nationella förhållanden och ger också möjlighet att gå längre än EU-kraven i vissa avseenden. Det tycker vi är bra, för det lämnar viss bestämmanderätt kvar hos medlemsländerna. Jag skulle varken vilja återvända till ett läge där varje enskilt medlemsland hanterar vapenlagarna helt på egen hand, och heller inte vilja ha ett system där EU ges hela makten. En grannlaga uppgift att bevaka för parlamentariker.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Det är inte en antingen eller fråga. Det finns flera olika lagstiftningar som berör jakt och en del av dem ligger på EU-nivå. Skjutvapendirektivet är ett sådant, art- och habitatdirektivet ett annat. De fyller sin funktion. Sedan har medlemsländerna nationell lagstiftning och myndigheter som avgör frågor om jakt utefter lokala förutsättningar. Det anser jag vara nödvändigt och bra!

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Det förslag som ligger på bordet är en godtagbar kompromiss. Nästa steg blir att se vad den svenska regeringen kommer fram till.

Pär Holmgren, Miljöpartiets kandidat nr 2

Inget svar.

Jakop Dalunde, Miljöpartiets kandidat nr 3

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Vapendirektivet sätter minimistandarder för EU:s vapenlagar. 2017 reviderades direktivet, vilket gjorde att svensk vapenlagstiftning skärptes. Effekterna av de nya reglerna är till exempel tidsbegränsade licenser för vissa typer av skjutvapen samt högre krav på märkning och registrering av vapen.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Jag har själv inte varit aktiv i den debatten, men i EU-parlamentet har min partikollega Bodil Valero varit med i arbetet med att utforma direktivet. Hon har bland annat drivit på för striktare regler kring stora magasin.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Jag tycker att vapenlagstiftning bör behandlas både på nationell och europeisk nivå. EU kan och har lagt grunden för en gemensam vapenlagstiftning där bland annat minimikrav ställs fast, vilket gör att alla EU-länder måste förhålla sig till detta gemensamma regelverk. Samtidigt tillåter regelverket medlemsländerna att anpassa lagstiftningen efter nationella förhållanden inom vissa ramar, den flexibiliteten är viktig.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Precis som i frågan om vapenlagstiftning behövs det regler på såväl europeisk som nationell nivå. EU:s art- och habitatdirektivet är ett bra exempel. Jag tycker att gemensamma regler för att skydda biologisk mångfald behövs, och så länge man håller sig till de gemensamma reglerna bör beslut fattas av medlemsstaterna själva.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Vi hade velat se striktare regler i vapendirektivet, exempelvis drev vi att en medicinsk bedömning ska genomföras innan man kan få vapenlicens och en striktare tolkning av reglerna kring halvautomatiska vapen med möjlighet att sätta i stora magasin. Men vi ställer oss bakom det förslag som förhandlades fram i EU-parlamentet nyligen.

Socialdemokraterna

Heléne Fritzon, Socialdemokraternas kandidat nr 1

Inget svar.

Johan Danielsson, Socialdemokraternas kandidat nr 2

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

I förhandlingarna om vapendirektivet har den svenska utgångspunkten varit att det i så liten utsträckning som möjligt ska påverka sportskyttar och jägare på ett negativt sätt. Nu pågår arbetet med att implementera direktivet och ingångsvärdet bör vara detsamma i det arbetet. Lagstiftningen bör inte drabba sportskyttar och jägare.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Nej.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

För att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, som terrorism, krävs samarbete, inte minst inom EU. I övrigt ska lagstiftning om vapen skötas av respektive land. Vår uppfattning har hela tiden varit att EU:s nya vapendirektiv i så liten utsträckning som möjligt ska påverkar svenska jägare och sportskyttar negativt, samtidigt som det ska skydda mot terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Frågor om jakt ska behandlas på nationell nivå. Vi har ett internationell åtagande att bevara hotade arter, men utformningen av vår svenska jakt ska EU inte lägga sig i. Skyddsjakt ska också alltid vara möjlig.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Just nu pågår arbetet med att implementera vapendirektivet och utredningen har fått tilläggsdirektiv om ett antal frågor. Jag vill avvakta resultatet av utredningen.

Jytte Guteland, Socialdemokraternas kandidat nr 3

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

I förhandlingarna om vapendirektivet har den svenska utgångspunkten varit att det i så liten utsträckning som möjligt ska påverka sportskyttar och jägare på ett negativt sätt.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Nej, men vi jobbade nära den svenska regeringen under EU-arbetet för att få vapendirektivet så likt svensk lag som möjligt och för att värna våra jägare och sportskyttar.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Vi vill att lagstiftning om vapen ska skötas så mycket som möjligt inom respektive land. Men då vapen är en vara och vi har en gemensam marknad i EU så måste vapen omfattas av våra gemensamma marknadsregler. Dessutom finns det frågor som berör vapenlagarna som kräver europeiskt samarbete, exempelvis gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att EU:s nya vapendirektiv i så liten utsträckning som möjligt ska påverka svenska jägarna och sportskyttarna samtidigt som vi behöver ett effektivt skydd mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Frågor om jakt ska behandlas på nationell nivå men vi ska självklart följa de internationella åtagandena att bevara hotade arter.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Arbetet med att implementera vapendirektivet pågår. Bland annat har utredningen fått tilläggsdirektiv om ett antal frågor. Jag avvaktar det arbetet.

Liberalerna

Karin Karlsbro, Liberalernas kandidat nr 1

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Regeringens förslag på implementering av vapendirektivet försvårar för människor med helt legitima vapeninnehav.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Nej. Jag har i dagsläget inte några externa politiska uppdrag.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Vi röstade emot vapendirektivet därför att det skapar onödig byråkrati och skapar hinder för jägare och sportskyttar. Men vi behöver samarbete mellan myndigheter i EU och gemensamma regler och standarder kring licensiering, vapen och liknande för att garantera den fria rörligheten inom EU. Vi behöver även se till att de olika medlemsländernas regler och lagar finns lättillgängliga för medborgare i andra medlemsländer.  

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Beslut ska alltid fattas så nära medborgarna som möjligt, det gäller även i frågor om jakt, viltförvaltning och vapenägande. Samtidigt anser vi att EU spelar en viktig roll när det gäller att sätta upp ramar. Som exempel anser vi att EU behöver ta fram strategier för att skydda den biologiska mångfalden, men att det bör vara upp till varje medlemsland att agera inom denna strategi. Vi värnar den regionaliserade vilt- och rovdjursförvaltningen.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Det viktigaste just nu är att hindra regeringens överimplementering av vapendirektivet.

Said Abdu, Liberalernas kandidat nr 2

Inget svar.

Maria Weimer, Liberalernas kandidat nr 3

Inget svar.

Medborgerlig samling*

Kai Rämö, Medborgerlig samlings kandidat nr 5

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Jag är jägare och sportskytt (dynamiskt skytte, instruktör och föreningsordförande).

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Vapendirektivet når inte sitt främsta mål, att skydda medborgarna från kriminella och terrorister som får tillgång till eldhandvapen. Vapendirektivet syftar till att begränsa de mest laglydiga medborgarnas vapeninnehav. Onödiga begränsningar för laglydiga medborgare är inte produktivt för att förhindra kriminalitet eller terrorism.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Exempel på mina inlägg i debatten finns här, här, här, här, här, här och här.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Jag anser att vapenlagar ska stiftas på nationell nivå. Först och främst är det lättare att ställa politiker till svars i nationella val. Sverige har bara 2,8 procent av rösterna i Europaparlamentet. Nationellt är det svårare för politiker att undandra sig ansvar. Vi är väl medvetna om att mycket av det som finns i vapendirektivet har stöd från Sverige i form av nationella ”experter” som har bidragit till soppan som röstades igenom i Bryssel. Därför tror vi att ett nationellt ansvarsutkrävande är effektivare.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Alla länder har olika förutsättningar för jakt. Det som är fridlyst i Sverige kan vara vanligt i någon annan del av Europa och tvärtom. Därför anser jag att lokala politiker med insyn i de lokala förutsättningarna ska bestämma över lokal jakt.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Jag anser att alla former av tidsbegränsade licenser ska avskaffas. I dagens läge har Polismyndigheten kontroll på legala vapenägare på dygnsbasis. Då är det bara onödig byråkrati att söka om licenser vart femte år. Det skulle vara rationellt att ha ett vapenägarintyg i stället, som gör en behörig att köpa vapen över disk, förutsatt att man uppfyller krav för jakt och/eller sportskytte.

Se vapenägarintyget som en form av körkort. Körkortsklasserna (vapenägarklasserna) anges i vapenägarintyget och sedan registreras det via bank-ID. Inga väntetider, allt klart direkt. Och Polismyndigheten får vapenägandet uppdaterat i realtid. Vi i Medborgerlig Samling har många förslag för att förenkla för legala vapeninnehavare och kommer att ta fram en proposition kring vapenägande till vår stämma 2020. Men vi kan nog med säkerhet påstå att den är den mest liberala i Norden.

Sverigedemokraterna

Peter Lundgren, Sverigedemokraternas kandidat nr 1

Inget svar.

Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas kandidat nr 2

Inget svar.

Charlie Weimers, Sverigedemokraternas kandidat nr 3

1. Är du jägare, sportskytt eller vapensamlare?

Nej.

2. Kan du beskriva konsekvenserna av vapendirektivet för sportskyttar och jägare?

Vapendirektivet har flera negativa effekter på svenska vapenägare. Jag och Sverigedemokraterna är kritiska mot den överreglering vi hittills har sett från regeringen. Det gäller exempelvis licenshanteringen som redan i dag uppfyller EU:s minimikrav genom den dagliga kontrollen som sker snarare än den femårsperiod som föreslås. Det handlar även om regleringen kring magasin som måste anses vara onödigt betungande att reglera då det omfattar samtliga magasin och inte endast de som krävs av direktivet.

Dessutom riskerar nuvarande förslag att vapentyper som används av sportskyttar riskerar att hamna i klass A med betydande problem för sporten som helhet. Vi måste se till de lösningar som finns och tillse att dessa fortsatt, där möjligt, kategoriseras som klass B. Sammantaget drar vi slutsatsen att den modell den svenska implementeringen innebär är alltför betungande jämfört med miniminivån. Vi måste göra vad vi kan för att underlätta för de legala vapenägare vi har här i Sverige, även om vi helt skulle vilja reglera detta nationellt.

3. Har du varit aktiv i debatten runt den svenska implementeringen av vapendirektivet?

Ja, bland annat skrev jag en debattartikel om det i Svensk jakt.

4. Anser du att vapenlagar skall stiftas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Vapenlagar bör främst stiftas på nationell nivå. Generellt motsätter vi oss inte samarbete som underlättar för laglydiga vapenägare men det bör skötas nationellt. Man skulle kunna arbeta för underlättande av gränsöverskridande jakt och sportskytte med vapenpasset eller liknande system men i detta läge bör prioritet ligga på att lösa de problem unionsrätten har lett till i detta område.

5. Anser du att frågor om jakt skall behandlas på nationell nivå eller på europeisk nivå?

Även jakt bör lagstiftas om på ett nationellt plan. Även här kan det finnas ett visst mervärde i internationellt samarbete men det har fungerat undermåligt hittills. Ett exempel där vi kan se detta är art- och habitatdirektivet som inte tar hänsyn till de nationella säregna frågorna. Vi ser här att det som unionens lagstiftningsprocess utmynnar står i direkt konflikt mot vad som passar bäst för varje land, och så även här i Sverige.

6. Vilka förändringar vill du se i den nuvarande svenska vapenlagstiftningen?

Primärt vill vi att lagstiftningen återigen ska ske nationellt. Det finns dock saker vi kan göra för att underlätta även med ett regelverk på unionsnivå. Exempelvis vill vi renodla polisens arbetsuppgifter och lägga över tillståndsverksamheten på en ny myndighet. Det finns redan i dag tillkännagivanden om en ny viltvårdsmyndighet som skulle kunna hantera dessa ärenden. Genom detta ska licensprocessen kunna hanteras snabbare och enklare samtidigt som polismyndighetens resurser frigörs för polisarbete.

De krav som innefattas under ”synnerliga skäl” bör konkretiseras i lag för att klargöra vad som faktiskt gäller över tid. Femårslicensen bör avvecklas och ske i den form som redan i dag, utöver det omprövande tillfället. Vi behöver dessutom ge möjligheter till tillfällig vapenförvaring, en utökad vapengarderob och förenklad ammunitionshantering. Även ratificering av vapenpasset för att underlätta internationellt sportskytte och jakt bör ske.

Feministiskt initiativ

Soraya Post, Feministiskt initiativs kandidat nr 1

Inget svar.

Stina Svensson, Feministiskt initiativs kandidat nr 2

Inget svar.

Jaime Gomez, Feministiskt initiativs kandidat nr 3

Inget svar.

Vänsterpartiet

Malin Björk, Vänsterpartiets kandidat nr 1

Inget svar.

Ana Süssner Rubin, Vänsterpartiets kandidat nr 2

Inget svar.

Deniz Butros, Vänsterpartiets kandidat nr 3

Inget svar.


*Medborgerlig samling har i dag inga representanter i Europaparlamentet. Partiets kandidat Kai Rämö har fått enkäten eftersom han har synts i debatten om vapenlagstiftning.