Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Dan Korn: Lagen bygger landet

Skandalen med Transportstyrelsen framställs som om det viktiga vore vilken regering som fattat beslutet och vilken ekonomisk ideologi som är den rätta. Frågan går mycket djupare än så. Den verkliga skandalen är att människor som borde veta bättre med öppna ögon frångår följandet av lagen.

Östgötalagen från första hälften av 1300-talet.

När IT-gate, eller skandalen med Transportstyrelsen diskuterades fastnade samtalet i vilken regering som bar ansvaret, vilka ministrar som skulle avgå och om outsourcing var orsaken eller inte. Den senare frågan blev som en dragkamp mellan John Maynard Keynes och Milton Friedmans ekonomiska skolor. Men den verkliga frågan handlar snarare om något Friedmans lärofader och Keynes kritiker men också gode vän F A Hayek påpekar, nämligen att statens uppkomst hänger samman med lag och rätt.

Många har genom historien ställt sig frågan vad en stat egentligen är för något. Hur definieras en stat? Ett svar ger den amerikanske historikern Joseph R Strayer (1904-1987):

”En stat existerar huvudsakligen i dess folks hjärtan och sinnen. Om de inte tror att den finns kan ingen logisk bevisföring få liv i den.”.

I forntiden, innan stater fanns, var det livsviktigt att tillhöra en gemenskap i form av ätt, religion eller by. Att stötas ut var ett straff jämförbart med döden. Den som dömdes biltog eller fredlös hade bara skogens ödslighet som skydd.

Den moderna staten har skapat en mycket större gemenskap, där medborgarskapet ersatt forntidens gemenskaper. Att vara statslös är också att vara rättslös, att vara utlämnad till andras godtycke. Strayer menade att de moderna staternas uppkomst kunde spåras till Europa under 1100- och 1200-talen.

Att vara statslös är också att vara rättslös, att vara utlämnad till andras godtycke.

De institutioner som skapades då ligger till grund för våra ännu fungerande stater. Då nedtecknades lagarna och de gamla tingsmenigheterna förvandlades till parlament. Kungen, parlamentet, kyrkan och domstolarna blev fristående enheter, tidvis i konflikt, men också kontrollerande varandra och i behov av varandra.

Kungen hade ett intresse av att det fanns en folkvald församling, för om den inte godtog en begäran om skatt skulle kungen knappast kunna driva in den. Att lagen nedtecknas vid den tid som staterna kommer till, är ingen tillfällighet. Det var lagarnas nedtecknare väl medvetna om.

Det är därför den norska Frostatingslagen, från tidigt 1200-tal, säger:

”At lögum scal land várt byggia”.

Jyllandslagen, antagen 1241 slår fast:

”Mæeth logh skal land byggas”

Lagen skall alltså bygga landet. Men man kan också vända på det, som i Upplandslagen, antagen 1296:

”Land skulu mæþ laghum byggiæs”

Land skall med lag byggas, ett uttryck som blivit ett talesätt och långt senare blev Karl den femtondes valspråk. Men också i Sverige har den omvända formen använts. Hälsingelagen från tidigt 1300-tal säger:

”Mæþ lagh skal man land byggæ”

Och Västmannalagen från omkring 1330 fastslår:

”Land skulo mær laghum byggiaz oc æi mæþ walds wærcum”

Landet skall alltså byggas med lag och inte med våld. Det har funnits stater före 1100-talets Europa, men de var antingen försvunna eller geografiskt mycket avlägsna när Europas stater började byggas. De institutioner som skapades i medeltidens Europa har visat sig förbluffande hållbara och blivit till förebild för hela världen.

En del av oss drömmer om en värld utan gränser, där alla stater ingått i en världsomspännande gemenskap. Den drömmen formulerades redan 1795 av Immanuel Kant i ”Till den eviga freden”. Kants hopp var en världsomspännande federation av fungerande republiker. Men en enda stat vore livsfarligt. Stater kan förfalla och bli diktaturer. En världsomspännande stat av det slaget vore inget att drömma om. Naturen själv förhindrar dock en sådan stats uppkomst, menade Kant, eftersom vi människor delar in oss efter språkliga och religiösa gemenskaper, som har svårt att hålla sams.

Men en enda stat vore livsfarligt. Stater kan förfalla och bli diktaturer. En världsomspännande stat av det slaget vore inget att drömma om.

Staten som förfaller kan vi just nu se i Sverige. Den verkliga skandalen i Transportstyrelsens IT-läcka handlar inte om vilken regering eller vilka ministrar som bär ansvaret, om orsaken är outsourcing eller missar i säkerhetsövervakningen. Den verkliga skandalen är att människor som borde veta bättre med öppna ögon frångår följandet av lagen. Land skall med lag byggas och lagen bygger landet. Men lagbrott river ner landet.