Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se
Nyhet
Allmänt

Tips på ämnen till uppsatsen

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Det kan vara svårt att komma på ett bra ämne. Här tipsar vi om några möjliga frågeställningar och ger några litteraturtips, i första hand till våra egna publikationer. De kan fungera som inspiration och innehåller hänvisningar till vidare läsning.

I mån av tid kan vi hjälpa till med råd och litteraturtips. Om du skriver om något av ämnena nedan, skicka gärna din uppsats till oss när den är klar. Kanske är det något som kan publiceras via Timbro i någon form? Kontakta i första hand Fredrik Kopsch, fredrik.kopsch@timbro.se.

Nationalekonomi

Ett generellt tips till den som skriver uppsats i nationalekonomi är att använda land- eller kommundata. Kandidat- och masterstudenter har ofta svårt att få tag i individdata. IMF, Världsbanken, OECD och Eurostat har en stor mängd statistik på landnivå och SCB har en hel del data för svenska kommuner. Med 100–300 observationer per år räcker denna typ av data ofta för att få statistiskt signifikanta resultat. Kör en panelregression med land-/kommunfixa och årfixa effekter, och klustra standardfelen på land-/kommunnivå. Se 28 länder senare: EU och den ekonomiska friheten och Liberalism och populism – sambandet som försvann för två exempel. Kanske går det till och med att hitta en instrumentvariabel?

Några exempel på variabler som kan vara intressanta på landnivå är toppmarginalskatt, bolagsskatt, skattetryck, ekonomisk frihet (från Heritage Foundation eller Fraser Institute), EU- eller WTO-medlemskap, ekonomisk tillväxt, populism (från Timbro Authoritarian Populism Index) och handel som andel av BNP.

På kommunnivå kan man exempelvis undersöka politisk färg på styret, kommunalskattesats, in- och utflyttning, genomsnittsinkomst, sysselsättningsgrad och företagsklimat (från Svenskt Näringsliv).

Statsvetenskap

 • Hur ser motsättningen ut mellan det kommunala självstyret och den omfattande statliga styrningen av kommunerna? Hur värderar de politiska partierna de olika värdena? Lästips: Släpp kommunerna fria
 • Vad är fördelarna och nackdelarna med att tillåta att dynamiska effekter räknas med när de statsfinansiella effekterna av skatteförslag ska siffersättas i budgeten? Hur ser det ut i olika länder? Hur har det sett ut historiskt? Lästips: ”Ett nytt sätt att utvärdera skatteförändringar”
 • Analysera den politiska processen bakom avvikelserna från enhetlig moms som gjorts genom åren.
 • Många länder i Östeuropa införde platt skatt under 1990-talet. Hur gick det politiska resonemanget? Varför har vissa länder övergett platt skatt? Lästips: ”Han sänkte marginalskatten till 19 procent”
 • Resonera kring synliga och osynliga skatter. Är det mindre politiskt kostsamt att höja osynliga skatter? Kan det förklara varför de osynliga skatterna har ökat? Lästips: Swedish Taxation: Developments since 1862
 • Analysera Klimatklivet och andra klimatsubventioner ur ett public choice-perspektiv.
 • Analysera de möjligheter till internationell klimatfinansering som finns inom ramen för Kyotoprotokollet, Parisavtalet och EU:s klimatpolitik. Det handlar både om projektfinansiering och om handel med utsläppskrediter mellan stater. Vilka politiska problem finns?
 • Varför genomförs så många samhällsekonomiskt olönsamma infrastruktursatsningar? Lästips: ”Sluta överinvestera i järnvägar”
 • Analysera regleringarna av byggandet på kommunal och statlig nivå ur ett public choice-perspektiv. Lästips: ”Släpp byggandet fritt och få fler bostäder på köpet”
 • Vad förklarar den auktoritära populismens uppgång i Europa? Lästips: Timbro Authoritarian Populism Index

Juridik

 • Hur ser gränsdragningarna ut i de utlänningsmål som rör så kallade kompetensutvisningar? (Se särskilt MIG 2015:11, MIG 2015:20, MIG 2017:24, MIG 2017:25, MIG 2018:12.) Finns behov av ytterligare rättsliga klargöranden?
 • Är en kommunalskattebroms förenlig med skyddet för den kommunala självstyrelsen i regeringsformen?
 • Är det statliga investeringsstödet för bostäder förenligt med EU:s statsstödsregler? Lästips: ”Skrota byggsubventionerna”
 • EU:s mervärdesskattedirektiv gör omfattande undantag för finanssektorn. Hur skulle en utökad momsplikt för finansiella tjänster kunna se ut? Ta inspiration av Nya Zeeland, Australien, Singapore och Sydafrika. Det finns även teoretiska modeller i forskningslitteraturen. Lästips: En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel
 • EU:s momssystem innefattar inte den offentliga sektorn, till skillnad från i exempelvis Nya Zeeland och Australien. Vilka effekter får det? Är Sveriges momsersättning till kommuner förenlig med statsstödsreglerna? Lästips: En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel
 • Finns det något sätt att ersätta privata välfärdsföretag för faktisk ingående moms utan att bryta mot EU-rätten? Lästips: En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel
 • Vilka praktiska möjligheter finns det att momsbelägga uthyrning och överlåtelse av fastigheter? Lästips: En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med den estniska modellen för bolagsskatt?
 • Hur stort hinder utgör CFC-regler för länder som vill konkurrera med låg bolagsskatt?
 • Vilka problem finns med systemet med schablonavdrag för egenavgifter? Kan systemet förenklas? Lästips: ”Den sanna sagan om Pomperipossa i Monismanien”